Powrót do "Zajęcia terapeutyczne"

    Zajęcia psychologiczne

Placówka zapewnia naszym wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną w różnorodnej i dostępnej na co dzień formie. W gabinecie psychologiczno-pedagogicznym dzieci i młodzież oraz ich rodzice lub opiekunowie znajdują profesjonalne wsparcie i doradztwo m. in. w zakresie rozwiązywania problemów mających swoje źródła w zaburzeniach rozwojowych, trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych, konfliktach rówieśniczych , trudnościach szkolnych Psycholog i pedagog prowadząc badania i działania diagnostyczne ocenia funkcjonowanie wychowanków na różnych płaszczyznach, określa ich indywidualne możliwości i potrzeby oraz z udziałem nauczycieli i rodziców ustala kierunki i formy pracy rewalidacyjnej i wychowawczej . Psycholog i pedagog uczestniczy także w interwencjach i mediacjach wobec uczniów, rodziców i  nauczycieli. Współpracując z instytucjami działającymi na rzecz dzieci pośredniczy i ułatwia z nimi kontakt oraz pozyskiwanie z ich strony odpowiedniej pomocy. Na terenie placówki organizuje zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne mające na celu zapobieganie zaburzeniom zachowania, podnoszenie świadomości różnorodnych zagrożeń i kształtowanie wymaganych kompetencji. Psycholog szkolny wydaje także na prośbę rodziców stosowną dokumentację psychologiczną dot. uczniów do Powiatowych Zespołów Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.