Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Dostępna Szkoła – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku

Dostępna Szkoła – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku

Treść

Dostępna Szkoła – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku

W ramach realizacji projektu pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w dniu 13.09.2022 r. 20 osób kadry Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku wzięło udział w szkoleniu w  zakresie ewakuacji z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Program szkolenia obejmował:

  1. Podstawowe przepisy prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wytyczne i zarządzenia resortowe, instrukcje przeciwpożarowe. Zarządzenia wewnętrzne obowiązujące w zakładzie pracy.
  2. Zagrożenie pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Możliwości rozprzestrzeniania dymu i ognia z uwzględnieniem zastosowanychw obiekcie zabezpieczeń.
  3. Zadania iobowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom. Czynności zabronione.
  4. Zadania i obowiązki pracowników oraz osób kierujących pracownikami na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Zasady alarmowania pracowników i Klientów. Numery alarmowe i miejskie służby ratownicze. Zasady powiadamiania służb ratowniczych o zagrożeniu, w tym zgłaszanie pożaru jednostkom PSP.
  5. Zasady i organizacja ewakuacja ludzi i mienia, miejsca koncentracji do ewakuacji. Postępowanie w sytuacjach szczególnych (duże zadymienie, odcięcie dróg ewakuacyjnych itp.) Osoby wyznaczone do wykonywania czynności w zakresie kierowania akcją ratowniczo-gaśniczą, osoby do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji, wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
  6. Podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna sieć hydrantowa, praktyczna znajomość sposobuużycia i zastosowania. Urządzenia i systemy ppoż. w budynkach rozmieszczenie elementów sterujących. Rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego. Rozmieszczenie planów ewakuacyjnych, Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Główne wyłączniki i zawory instalacji technicznych. Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach poparzeń. Podstawowe znaki ppoż.

Po zakończeniu szkolenia przeprowadzono próbną ewakuację. Zrealizowane w ramach projektu działania podniosły świadomość kadry Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku w zakresie zagadnień ppoż. oraz zwiększyły bezpieczeństwo przeciwpożarowe w placówce.

"Powiat Gorlicki otrzymał grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Wysokość grantu wynosi 1 299 990,00 zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020"

11399