Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku zakończono roboty budowlane w ramach projektu „Dostępna Szkoła”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku zakończono roboty budowlane w ramach projektu „Dostępna Szkoła”

Treść

W dniu 8 maja 2023 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku odbył się odbiór robót budowalnych w zakresie zadania pn. „Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku (SOSW w Szymbarku) oraz przyległej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami” - obszar architektoniczny”.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

W odbiorze uczestniczyli: Stanisław Kaszyk - Wicestarosta Powiatu Gorlickiego, Daniel Markowicz - dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Tomasz Przybyłowicz - główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, Anna Fiter - wicedyrektor SOSW w Szymbarku oraz Stanisław Szepieniec - inspektor nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane wykonała Firma Budowlana GŁÓWCZYK Piotr Główczyk z Siołkowej.

Wykonano następujące roboty:

 1. W zakresie dostępności dojścia do budynku szkoły:
  - przebudowano dojazd wraz z parkingiem do budynku Ośrodka,
  - oznakowano jedno miejsce postojowe dla Osób z Niepełno sprawnościami,
  - wykonano oświetlenie ciągów pieszych,
  -wykonanie placu przedwejściowy wraz z montażem stojaków na rowery, ławek i stolików.
 2. Dostosowano jedno wejście do szkoły poprzez wymianę balustrad w obrębie schodów i pochylni, montaż krawężnika po bokach pochylni o wysokości co najmniej 7 cm. oraz montaż elementów kontrastujących na schodach (pierwszy i ostatni stopień).
 3. W szatni numerację szafek w kolorach kontrastowych oraz w języku Braille’a.
 4. W ramach zapewnienia komunikacji poziomej w szkole wymieniono drzwi na kondygnacji poddasza na drzwi o szerokości 90 cm - 12 sztuk, wymieniono posadzkę na poddaszu na antypoślizgową, uzupełnienie pasy kontrastujące pomiędzy ścianą a posadzką, wymalowano korytarz na poddaszu w kolorach kontrastowych do podłogi.
 5. W ramach zapewnienia standardu komunikacji pionowej w szkole zamontowano platformę schodową pomiędzy 1 piętrem a poddaszem, zabezpieczono przestrzeń pod schodami o wysokości mniejszej niż 210 cm poprzez trwały montaż 2 ławek, uzupełniono balustrady i poręcze w obrębie klatki schodowej, a także oznakowano schody w kolorach kontrastowych.
 6. W salach lekcyjnych zamontowano rolety okienne, ponadto wyremontowano 3 sale lekcyjne w zakresie: malowanie w kolorach kontrastowych do posadzki, montaż lamp, wymiana posadzki sal lekcyjnych, montaż włączników oraz gniazdek na rekomendowanych przez Model Dostępnej Szkoły wysokościach.
 7. W salach rewalidacyjnych zamontowano rolety okienne, ponadto przeprowadzono ich remont w zakresie malowania w kolorach kontrastowych do posadzki, montaż lamp, wymiana posadzki. Wyremontowano także pomieszczenia wykorzystywane do zajęć hipoterapii oraz dogoterapii.
 8. W jednej świetlicy szkolnej zamontowano rolety okienne.
 9. Zapewniono wejście do biblioteki szkolnej poprzez budowę pochylni. W bibliotece szkolnej zamontowano także rolety okienne.
 10. Dostosowano jeden sanitariat do potrzeb Osób z Niepełnosprawnościami poprzez montaż lustra oraz wymianę baterii umywalkowej na dostosowaną do potrzeb OzN oraz zakupiono podnóżek dla dzieci młodszych.

Koszt wykonania robót budowlanych wyniósł 428 000,00 zł, z czego dofinansowanie 410 165,31 zł (UE 386 744,87 zł; budżet Państwa 23 420,44 zł.

 "Powiat Gorlicki otrzymał grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Wysokość grantu wynosi 1 329 071,31 zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020"

14412