Przejdź do treści
Dogo
Hipo
Główny
Dworek
Przejdź do stopki

Dostępna Szkoła – ruszyły prace budowalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku

Dostępna Szkoła – ruszyły prace budowalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku

Treść

W dniu 16 listopada 2022 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku przekazany został teren budowy zadania pn. „Roboty budowlane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymbarku w ramach zadania: „Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku (SOSW w Szymbarku) oraz przyległej infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami” - obszar architektoniczny”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

W przekazaniu uczestniczyli: Stanisław Kaszyk Wicestarosta Powiatu Gorlickiego, Daniel Markowicz dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Gorlicach, Tomasz Przybyłowicz główny specjalista w Wydziale Rozwoju i Inwestycji, Alicja Mołda dyrektor SOSW w Szymbarku oraz Stanisław Szepieniec inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawcą prac jest Firma Budowlana GŁÓWCZYK Piotr Główczyk z Siołkowej.

Prace budowlane polegać będą na montażu lamp oświetleniowych na elewacjach, wymianie balustrad i poręczy w obrębie wejścia do budynku, remoncie nawierzchni podjazdu i parkingu, montażu ławek, stolików, stojaka dla rowerów oraz remoncie ściany budynku stajni. Zakończenie robót przewidziane jest na kwiecień 2023 r. Koszt wykonania to 428 tys. brutto.

 

"Powiat Gorlicki otrzymał grant w projekcie „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowanym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Wysokość grantu wynosi 1 299 990,00 zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020"

5224